70 GODINA

HISTORIJSKOG MUZEJA BOSNE I HERCEGOVINE

DISCOVER
Find out more about news and events at History Museum of Bosnia and Herzegovina
POZIV AUTORI(CA)MA ZA UČEŠĆE U PRIPREMI ZBORNIKA RADOVA HISTORIJSKOG MUZEJA BIH 13

Historijski muzej BiH poziva autore i autorice da učestvuju u pripremi novog broja Zbornika radova HMBIH. U 2017. godini je Historijski muzej BIH obnovio izdavačku djelatnost oživljavanjem muzejskog časopisa nakon 27 godina – dugo iščekivani broj Zbornika je ponudio presjek rada muzeja u postratnom periodu i obrađivao transformaciju muzeja na planu strukture i arhitekture. U 2018. planiramo predstaviti još jedan broj Zbornika i nastaviti istraživanja mogućnosti za razvoj muzejske struke i strandarda. Pripreme za Zbornik radova HMBIH 13 su u toku i pozivamo Vas da, kroz razvoj časopisa, date svoj doprinos unaprijeđivanju i produbljivanju muzeološke i  historiografske prakse u Bosni i Hercegovini. U Zborniku radova HMBIH 13 će biti objavljeni tekstovi iz historije, muzeologije, tekstovi koji propituju mehanizme suočavanja sa prošlošću i kulturu sjećanja.

Zbornik radova je pokrenut 1975. godine sa željom da ovaj časopis postane važan segment stručnog i naučnog usavršavanja Muzeja, ali i opšteg razvoja muzeologije i muzeografije u Bosni i Hercegovini. U njegovom nastanku i razvoju su učestvovali kustosi Muzeja, kao i naučnici i istraživači srodnih institucija – iz BiH, ali i regiona. U skladu s tim, i 13. broj časopisa otvaramo prema internacionalnoj naučnoj i akademskoj zajednici, u nadi da uz pomoć domaćih i stranih stručnjaka možemo unaprijediti stanje bosanskohercegovačke muzeologije.

Poslije brojnih transformacija kroz koje je muzej i bosankohercegovačko društvo prošlo, Zbornik radova može poslužiti kao plaforma za dijalog o historiji, muzeologiji i naslijeđu. Za sva dodatna pitanja stojimo na raspolaganju (zbornik.hmbih@gmail.com)! Radujemo se novom broju Zbornika i svim temama i razgovorima koje ćemo zajedno pokrenuti!

UPUTE AUTORI(CA)MA

Redakciji Zbornika radova Historijskog muzeja BiH je potrebno dostaviti prethodno neobjavljene radove u elektronskom formatu putem elektronske pošte na adresu: zbornik.hmbih@gmail.com. Preporučena dužina teksta je od 5 do 20 stranica. Tekstove treba pisati u Microsoft Word-u i oblikovati na sljedeći način: Times New Roman, dvostruki prored, veličina slova 12. Citiranje obavljati u skladu sa preporukama Chicago manual of Style.

Rad treba da sadrži popis ključnih riječi i sažetak od 100 do 300 riječi na bosanskom/ hrvatskom/srpskom i engleskom jeziku. Sve termine i nazive na stranim jezicima treba pisati kurzivom. Bilješke, upute i dodatna pojašnjenja u tekstu označiti i navesti na dnu stranice.

Elementi u tekstu trebaju biti raspoređeni na sljedeći način:

  1. Ime i prezime autora/autorice;
  2. Naziv institucije;
  3. Naslov teksta;
  4. Ključne riječi na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku
  5. Sažetak 100-300 riječi na jeziku na kojem je tekst pisan;
  6. Tekst članka;
  7. Popis literature;
  8. Naslov teksta na engleskom jeziku;
  9. Ključne riječi na engleskom jeziku;
  10. Sažetak na engleskom jeziku (100-300 riječi).

Popis navedene literature urediti abecednim redom prema prezimenima autora i hronološki za svakog/u autora/icu.