Zbirke

Dokumentacioni centar

O kolekciji

Dokumentacioni centar je utemeljen kao osnovna muzejska jedinica, sa ciljem razvoja i poboljšanja muzejskih aktivnosti novije historije Bosne i Hercegovine, prateći razvoj i tendencije savremene muzeologije. Predmeti u dokumentacionom centru klasificirani su po jedinicama. Dokumentacioni centar sadrži: zakone o muzejskoj aktivnosti, stalne i privremene projekte, dokumente, pravila, programe rada, godišnje izvještaje, idejne  i historijske koncepte, tematsko-ekspozicione planove izložbi, arhitektonska rješenja, preglede i kritike, te kataloge, pozivnice, letke, postere i brošure muzejskih izložbi, kao i izložbi međunarodnih muzeja i galerija.

Utemeljena

1981. godine

Na šta je muzej ponosan?

Dokumentacioni centar sadrži projekte nekoliko memorijalnih Muzeja u čijem osnivanju je učestvovao Muzej revolucije Bosne i Hercegovine: „Muzej I zasjedanja ZAVNOBIH-a“ u Mrkonjić Gradu, „Muzej II zasjedanja AVNOJ-a“ u Jajcu, Muzej „ Bitka za ranjenike na Neretvi“ u Jablanici, Muzej „25. maj 1994. godine“ u Drvaru. Posebni fondovi obuhvataju stručne kustoske članke, teze i doktorske disertacije, stručnu muzejsku publikaciju Zbornik radova, kao i dokumentaciju o organizovanju stručnih i naučnih susreta. Dokumentacioni centar sadrži i časopis: Icom, News, Curator i Informactica Museologica. Izrazito vrijedna je donacija prof. dr. Antuna Bauera, koji je veliki broj svojih radova na temu muzeja nesebično ustupio Muzeju revolucije BiH

Kontakt

Dina Memić (memic.dina@muzej.ba)